Tenzij anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op al onze transacties met klanten. Er kan enkel van deze algemene voorwaarden worden afgeweken mits schriftelijke bepaling waarin expliciet wordt verwezen naar de wijziging van één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden, terwijl de andere clausules van toepassing blijven.

Artikel 1 : Offertes en aanvaarding
Behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke bepaling, zijn onze aanbiedingen of offertes steeds vrijblijvend en kunnen ze op elk ogenblik worden herzien tot de schriftelijke bekrachtiging van de bestelling. Deze bekrachtiging gebeurt door het akkoord van de klant met alle voorwaarden van onze offerte. Eens onze offertes werden aanvaard, hebben ze voorrang op alle andere documenten en is de inhoud ervan niet meer betwistbaar. Bij het ontbreken van een offerte is onze firma verbonden door de schriftelijke
aanvaarding van de bestelling of door de levering of de uitvoering van de prestaties. Onze afgevaardigden, agenten of vertegenwoordigers zijn niet onze lasthebbers. De beloften enaanvaardingen waartoe ze zouden gekomen zijn of die ze zouden hebben gedaan, binden ons slechts na uitdrukkelijke en schriftelijke bekrachtiging van onzentwege, in afwijking van de bepalingen van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 : Annulering
Elke door de klant geannuleerde bestelling, om welke reden dan ook, geeft recht op een vergoedingovereenstemmend met 50 % van het factuurbedrag, onverminderd eventuele uitgaven enschadevergoedingen.

Artikel 3 : Termijnen
De in onze offertes opgegeven termijnen zijn louter indicatief en worden bepaald rekening houdend met de markttoestand en met de gemiddelde termijn die door onze leveranciers wordt toegestaan. Tenzij er expliciet wordt van afgeweken, kunnen mogelijke vertragingen geen aanleiding geven tot een annulering van de bestelling vanwege de klant, noch tot een schadevergoeding van welke aard dan ook, zij het ten behoeve van de klant of van derden.

Artikel 4 : Aanvaarding
Als er geen schriftelijke klacht volgt binnen de 7 dagen na de levering, wordt het materiaal geachtaanvaard te zijn door de koper en te beantwoorden aan de technische en administratieve specificaties van de bestelbon.
Indien er geen document bestaat waarin het einde van de werken wordt vermeld, begint de termijn van 7 dagen te lopen vanaf de factuurdatum. Als er niet wordt gereageerd binnen de 7 dagen volgend op de hersteldatum,
wordt de specifieke herstelling die de interventie rechtvaardigde, geacht vakkundig te zijn uitgevoerd. Een klacht die binnen die voorgeschreven termijn wordt geuit, mag in geen geval leiden tot uitstel van betaling van de factuur. Het materiaal wordt altijd vervoerd voor rekening en risico van de klant, behalve wanneer het vervoermiddel afhangt van de verkoper.

Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud
Het verkochte materiaal blijft onze eigendom tot de aankoopprijs volledig werd betaald. Zelfs in geval van eigendomsvoorbehoud gaan de risico’s over op de koper van zodra hij de levering ontvangen heeft.De klant erkent vanaf nu ons recht om het geleverde materiaal terug te nemen of te laten terugnemen waar het zich ook moge bevinden, zelfs bij derden.Geleverd materiaal dat nog niet volledig werd betaald, mag niet worden vervreemd, overgedragen of als onderpand aan derden worden gegeven, noch worden ingebouwd in andere
delen of voorwerpen,zonder onze voorafgaande en schriftelijke goedkeuring. In geval van beslaglegging op dit materiaal moet de klant de beslaglegger erop wijzen dat wij eigenaar blijven van het materiaal en moet hij ons zo
snel mogelijk verwittigen van deze beslaglegging, onverminderd enige latere schadevergoeding.

Artikel 6 : Garantie
De geldende garantievoorwaarden voor het materiaal en de apparatuur zijn diegene die door deoorspronkelijke fabrikant worden gespecificeerd, tenzij anders bepaald. Tenzij uitdrukkelijkeandersluidende bepaling, zijn onze installaties gedekt door een waarborg van twaalf maanden, te tellen vanaf het einde van de werken. Omvang van de garantieverplichting.
De garantieverplichting van onze onderneming is beperkt tot de vervanging van de onderdelen die door de oorspronkelijke fabrikant als gebrekkig worden erkend. Deze vervanging gebeurt zo snel mogelijk: de arbeid verricht buiten de gebruikelijke werktijden zal aan de klant worden gefactureerd,zij het wel enkel het verschil met het normale tarief. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding, van welke aard dan ook. Onze onderneming wordt vrijgesteld van elke waarborg in geval van vervreemding van materiaal om welke reden dan ook en ongeacht of deze vervreemding gratis of tegen betaling gebeurt. De garantie is enkel van toepassing als het materiaal wordt gebruikt in normale omstandigheden voor wat betreft het onderhoud en de duur ervan.
Onze onderneming wijst alle verantwoordelijkheid af indien het materiaal en/of de apparaten worden omgebouwd, gewijzigd of hersteld buiten haar werkplaatsen en/of indien dit niet werd uitgevoerd door één van haar personeelsleden, indien het materiaal en/of de apparaten schade hebben geleden door een ongeval, indien ze verkeerd worden gebruikt of er onzorgvuldig mee wordt omgesprongen door de koper en in geval de identificatietekens zouden verwijderd zijn. Wij kunnen in geen geval gehouden zijn tot een schadevergoeding om welke reden dan ook.

Artikel 7 : Betalingsvoorwaarden
Behoudens andersluidende bepaling in onze offertes of geschreven documenten zijn onze facturen betaalbaar binnen de 30 dagen vanaf factuurdatum. Bij niet-betaling op de vervaldag worden er zonder voorafgaande
ingebrekestelling en van rechtswege vanaf de vervaldag nalatigheidinteresten aangerekend van 12% per jaar en is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% met een minimum van 25 euro.

Artikel 8 : Betaling in termijnen, deelleveringen
Als de koper in periodieke schijven mag betalen en als één van de betalingen niet wordt uitgevoerd op de vastgestelde vervaldag, wordt het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar. Als de klant een van zijn verplichtingen niet nakomt, en hij meer bepaald een betalingsvervaldag niet respecteert om welke reden dan
ook, is onze onderneming gerechtigd haar prestaties op te schorten of te beëindigen,zelfs bij levering in delen of in fasen, en de onmiddellijke betaling te vorderen van eventuele lopende facturen, zelfs indien deze niet vervallen
zijn, alsook van alle andere door haar uitgevoerde prestaties, zonder enige ingebrekestelling noch tussenkomst van het gerecht en dit, onverminderd enige andere haar toekomende schadevergoeding.

Artikel 9 : Bevoegdheidsbeding
Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen vallen alle betwistingen m.b.t. de onderhavige voorwaarden of eraan onderworpen bestellingen, onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Charleroi of, voor facturen van kleine bedragen, onder de bevoegdheid van het Vredegerecht van Marchienne-au-Pont.

Artikel 10: Vertrouwelijkheid
Zowel de klant als ESM verbinden zich ertoe om geen vertrouwelijke informatie prijs te geven aan derden, met inbegrip van, maar niet uitsluitend beperkt tot toegangscodes en wachtwoorden, financiële informatie, factuurgegevens en informatie over hardware, software en dienstverlening.

Artikel 11: Bescherming van persoonlijke gegevens
Elke partij verbindt zich ertoe zich te houden aan de regels ter bescherming van persoonsgegevens die van toepassing zijn bij de uitvoering van het Contract en in het bijzonder (i) Richtlijn nr. 95/46 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (EU-richtlijn betreffende gegevensbescherming), (ii) Europese Verordening nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het
vrije verkeer van die gegevens vanaf de datum van toepassing ervan, en (iii) alle regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens die van toepassing zijn gedurende de looptijd van de Overeenkomst (“Toepasselijke Wetgeving inzake gegevensbescherming”).